TH / EN
การสมัครงานผ่านช่องทาง PepsiCo Job ถือว่าผู้สมัครงานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการกระบวนการสมัครงานนี้และรับทราบว่าบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ/หรือ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด (เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”) จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัทฯ อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อายุ ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ข้อมูลที่ระบุในเรซูเม่/ซีวี และจดหมายสมัครงาน หรือข้อมูลอื่นใด (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานของท่านและกระบวนการจ้างงานของบริษัทฯและท่านตกลงยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการสมัครงานของท่านได้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ หรือเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อท่านได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ Thailand.Privacy@Pepsico.com

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานผ่านทาง PepsiCo Jobs

    บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ/หรือ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด (เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัทฯ อันได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปดังต่อไปนี้

•    ข้อมูลผู้สมัครงาน (ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์)

•    ข้อมูลก่อนการจ้างงานซึ่งเป๊ปซี่โคได้รับหรือสามารถเข้าถึงได้จากเร ซูเม่/ซีวี  และจดหมายสมัครงานหรือได้รับจากช่องทางออนไลน์ หรือข้อมูลอื่น ๆก่อนการจ้างงาน  (เช่น การตรวจสอบผ่านทางการแนะนำ, การยืนยันประวัติ, ข้อมูลที่เป็นความเห็นจากบุคคลอ้างอิง)

•    ประวัติการศึกษา (สถานศึกษา, ปีที่จบการศึกษา, ผลการเรียนล่าสุด, วิชาเอกที่ศึกษา, ผลการเรียน)

•    ประสบการณ์ทำงาน (บริษัท, ตำแหน่ง, ปี, ระยะเวลาที่ทำงาน)

•    ทักษะและคุณสมบัติ

•    ประกาศนียบัตรและใบอนุญาตที่ผู้สมัครงานได้รับ

•    คำถามและคำตอบว่าผู้สมัครงานทราบถึงตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้อย่างไร

และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนอันได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

•    ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ ผลการตรวจสุขภาพ

•    ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

•    เชื้อชาติ, ศาสนา และ หมู่โลหิต (ซึ่งได้ระบุไว้ในเรซูเม่/ซีวี และจดหมายสมัครงาน)

โดยข้อมูลของผู้สมัครงานข้างต้นจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

•   เพื่อบริหารจัดการการจัดหางานและการจ้างงานซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้สมัครงานได้สมัครและตำแหน่งอื่นใดที่เป๊ปซี่โคได้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับประวัติและคุณสมบัตรของผู้สมัครงาน

•    เพื่อติดต่อ สื่อสาร และสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเกี่ยวกับการสมัครงานและตำแหน่งที่สมัคร

•    เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครรงงานสำหรับตำแหน่งที่สมัครกับเป๊ปซี่โค

•    เพื่อประมวลผลการตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ้างงาน (เช่น การตรวจสอบผ่านทางการแนะนำ, การยืนยันประวัติ) กับผู้สมัครงานที่ได้รับผ่านเข้าสู่การพิจารณาขั้นสุดท้าย  ในบางกรณี ผู้สมัครงานอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นใด (เช่น คู่สมรส, สมาชิกในครอบครอบ รวมถึง ผู้เยาว์ และบุคคลที่สาม อาทิ ผู้เสนอแนะ หรือ บุคคลอ้างอิง) ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านได้รับอนุญาตในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท่านอ้างถึง และได้รับความยินยอมของพวกเขาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา (รวมถึงการเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล) อันเป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

•    เพื่อตรวจสอบและจัดเตรียมข้อเสนอการจ้างงาน (ค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่นใด, โบนัส, การดูแลสุขภาพ, แผนบำนาญ, การอบรม, สิทธิในการหยุดงาน) รวมถึงการสรุปข้อเสนอและการจัดทำสัญญาจ้างงานสำหรับผู้สมัครงานที่ได้ผ่านการพิจารณา

•    เพื่อเก็บไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือประวัติการจ้างงานในกรณีที่ผู้สมัครงานได้รับคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานของเป๊ปซี่โค

•    เพื่อกิจกรรมอื่นใดในอนาคตของบริษัทฯอันเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครงานและการจ้างงาน

 

    บริษัทฯ จะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

•   เป๊ปซี่โค อิงค์ และบริษัทในเครือของเป๊ปซี่โค อิงค์ ที่มีอำนาจควบคุมไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อยู่ภายใต้การควบคุมของเป๊ปซี่โค อิงค์ หรือภายใต้การควบคุมร่วมกับเป๊ปซี่โค อิงค์ ซึ่งการควบคุมอาจเป็นในรูปแบบของอำนาจการบริหารจัดการ การมีส่วนได้เสีย หรืออื่น ๆ

•    คู่สัญญา/ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ เป๊ปซี่โค อิงค์ และบริษัทในเครือของเป๊ปซี่โค อิงค์

•    โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา

    บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยหากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่แจ้งไปข้างต้น บริษัทฯจะไม่สามารถจัดการกิจกรรมการจัดหางานและการจ้างงาน ติดต่อ สื่อสาร หรือ สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเกี่ยวกับการสมัครงานและตำแหน่งที่สมัคร ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ประมวลผลการตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ้างงาน เพื่อตรวจสอบและจัดเตรียมข้อเสนอการจ้างงาน (ค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่นใด,โบนัส, การดูแลสุขภาพ, แผนบำนาญ, การอบรม, สิทธิในการหยุดงาน) หรือการเก็บไว้ซึ่งข้อมูลของผู้สมัครงานในประวัติของลูกจ้างหรือประวัติการจ้างงานตามที่ได้อ้านถึงในวัตถุประสงค์ข้างต้นและอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เหล่านี้

     บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อท่านภายใต้กิจกรรมนี้ได้สิ้นสุดลง อนึ่ง บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ และบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

     ท่านมีสิทธิทุกประการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้

     ที่สำคัญท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอม หากท่านเปลี่ยนใจในวิธีที่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทุกเวลา

     ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านและขั้นตอนการถอนความยินยอมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ Thailand.Privacy@pepsico.com

     หากท่านประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิใด ๆ ของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ Thailand.Privacy@pepsico.com